3arm

تولید کننده بازوهای تعادلی چند منظوره

DORMER

تولید کننده ابزار های براده برداری

KARCAN

تولید کننده ابزار های براده برداری استاندارد و سفارشی کارباید (تمام الماسه)

KINKELDER

تولید کننده انواع تیغ اره 

LATZ

تولید کننده ابزار براده برداری